Polski bank centralny prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu zatwierdzonego przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP).

Gospodarka Finansowa NBP

GOSPODARKA FINANSOWA NBP

Polski bank centralny (NBP) prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego zatwierdzonego przez RPP.
NBP dysponuje następującymi funduszami:

  • fundusz statutowy (400 mln. zł) - uzupełniany z odpisów z rocznego zysku;
  • fundusz rezerwowy tworzony z odpisów z rocznego zysku do wysokości funduszu statutowego, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych
  • fundusze specjalne - tworzone z odpisów z zysku lub w ciężar kosztów


  • f. inwestycyjny – tworzony z odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, likwidacji i sprzedaży środków trwałych, uzupełniany odpisami z zysku, przeznaczony na finansowanie inwestycji;
  • fundusz dewizowy tworzony z odpisów z rocznego zysku w wysokości wpływów uzyskiwanych przez NBP z operacji walutowo-dewizowych, 50% premii uzyskiwanych w dewizach ze sprzedaży monet i numizmatów oraz dywidend, przeznaczony na wprowadzenie nowoczesnej techniki bankowej;
  • fundusz ryzyka - tworzony z odpisów z rocznego zysku, przeznaczony na wypłatę premii regulaminowych dla pracowników NBP;
  • fundusz świadczeń socjalnych – tworzony w oparciu o odrębne przepisy;
  • fundusz postępu techn.-ekonomicznego – tworzony w ciężar kosztów, przeznaczony na wprowadzenie nowych technik i metod pracy oraz finansowanie prac badawczo- rozwojowych itp.;
  • fundusz zapomogowy - tworzony w ciężar kosztów w wysokości ustalonej przez Prezesa NBP, przeznaczony na wypłatę zapomóg dla pracowników NBP.


Zysk banku centralnego podlega odprowadzeniu do budżetu państwa. NBP korzysta ze zwolnienia od podatków oraz opłat sądowych i skarbowych.