Organami NBP są Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd NBP. Prezesa oraz skład RPP powoływany jest przez Prezydenta, Sejm oraz Senat.

Organizacja NBP

Organami NBP są:

 • Prezes NBP;
 • Rada Polityki Pieniężnej;
 • Zarząd NBP.


Uprawnienia Prezesa NBP:
 • stoi na czele zarządu banku centralnego;
 • przewodniczy Radzie polityki Pieniężnej oraz Komisji Nadzoru Bankowego;
 • jest uprawniony do reprezentowania banku centralnego na zewnątrz;
 • pozostaje przełożonym wszystkich pracowników NBP.


Prezesa NBP powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezydenta RP. Kadencja trwa 6 lat i można ją sprawować dwa razy.

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzą:
[newlist]Prezes NBP jako przewodniczący;
9 członków powoływanych w równej liczbie przez Prezydenta, Sejm i Senat.[/nwlist]

Podstawowe kompetencje RPP:
 • coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej;
 • przedkładanie założeń polityki pieniężnej do wiadomości Sejmu (równocześnie z projektem ustawy budżetowej);
 • ustalanie - na podstawie przyjętych założeń polityki pieniężnej - parametrów takich jak: stopa procentowa, st. redyskontowa, st. rezerw obowiązkowych itd.


Skład zarządu NBP:
 • Prezes;
 • Wiceprezes i Zastępca Prezesa NBP;
 • Wiceprezesi;
 • 4 - 6 członków zarządu.


Kompetencje zarządu NBP:
 • realizacja uchwały RPP;
 • podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów;
 • powoływanie, przekształcanie i likwidacja komórek organizacyjnych;
 • realizacja zadania z zakresu polityki kursowej;
 • nadzór operacji otwartego rynku;
 • ocena funkcjonowania systemu Bankowego, obiegu pieniężnego i obrotu dewizowego.