Jeśli rozliczasz się z klientami w obcej walucie, możesz zaproponować również pracownikom wynagrodzenie w tej walucie. Musisz jednak indywidualnie uzgodnić to z każdym pracownikiem.

Czy można wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w obcej walucie?

Obecnie można wypłacać wynagrodzenie w obcej walucie bez wględu na to, gdzie pracownik wykonuje pracę. To coraz częstsza praktyka, gdyż wielu Polaków wyjechało i pracuje za granicą. Jeśli zatrudniony zgodzi się na takie rozwiązanie – lub sam je zaproponuje – zapis o takim sposobie rozliczania musisz zawrzeć w umowie o pracę, a następnie regularnie sprawdzać kurs złotego w NBP.

Art. 358 kodeksu cywilnego mówi, że zobowiązanie finansowe można regulować regulowane w dowolnej walucie, ale musi to być wynik ustaleń obu stron. Zgodnie z prawem pracodawca i pracownik mogą uzgodnić, że wynagrodzenie będzie wypłacane np. w euro. Dopuszcza się jeszcze jedną opcję – musi to być wynik orzeczenia sądowego.

Wyjątek stanowi zaś sytuacja, w której akt prawny, orzeczenie sądowe albo lub czynność prawna zastrzega wypłaty wynagrodzenia w walucie obcej (por. art. 300 kodeksu pracy). Zwykle dotyczy to przedsiębiorców, którzy są cudzoziemcami i jedynie sporadycznie dokonują transakcji w złotówkach.

Na przykład wynagrodzenie w euro trzeba przeliczać na złotówki według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przez pracownika przychodu.